logo4

نمونه‌کارهای صحافی

در طی فرآیند چاپ و تهیه کتاب ، بروشور ، سر رسید ، مجله و یا موارد چاپی دیگر ، یکی از مراحل مهم بعد از چاپ ، صحافی بوده که این فرآیند آخرین مرحله از مراحل تولید کتاب ، مجله و …  می باشد و پس از این فرآیند که می توان از آن به عنوان « هنری اصیل یاد کرد که از قدیم تا به امروز وجود داشته است » محصول چاپ شده در سایه هنر صحافی بخود شکل گرفته و آماده استفاده می گردد .شاید بتوان گفت صحافی « هنر و فن زیبا سازی صفحات و برگه های چاپ شده می باشد.